Banpakchong [Kurusamakee 1] school
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4

โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1) เดิมตั้งอยู่ที่ศาลาวัดปากช่อง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จึงชื่อว่าโรงเรียนวัดปากช่องเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ต่อมานักเรียนเพิ่มขึ้น สถานที่ของโรงเรียนคับแคบไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ข้าหลวงภาค (ขุนอภิรักษ์จรรยา) ได้ชักชวนคณะครูในภาคการศึกษาที่ 11 สละเงินทอดกฐินสร้างโรงเรียนปี พ.ศ. 2495 และได้ย้ายจากศาลาวัดปากช่องมาตั้งในที่ดินของโรงเรียน จำนวน 18 ไร่ 3 งาน และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดปากช่อง เป็นโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) โดยอาศัยเงินงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 350,000 บาท สมทบในการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีนางสาวเฉลยพจน์ พงษ์สนิท เป็นครูใหญ่ ในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตั้งอยู่เลขที่ 189 , 191 ถนนคุรุสามัคคี ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยอาคารเรียน 7 หลัง มีอาคารประกอบและบริเวณที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันบริหารงานโดย นายอำนวย จงนบกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการด้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)

ปรัชญาของโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
“เชิดชูคุณธรรม นำความรู้ สู่สากล”

คำขวัญของโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
“ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน”

สีประจำโรงเรียน
เขียว เหลือง

สัญลักษณ์ของโรงเรียน
“ดอกชงโค”

ทิศทางและภาพความสำเร็จ
“สร้างโรงเรียนชั้นดี มีมาตรฐาน บริการชุมชน”
วิสัยทัศน์ (vision)
โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี ๑ ) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพมาตรฐาน
น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การบริหารและจัดการศึกษา

พันธกิจ (mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตร นำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
4. ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วม
5. สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์ (goals)
1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่กิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ
2. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี ระบบเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่เพื่อการเรียนรู้
3. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ และมีฐานข้อมูล Big Data และใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อการศึกษา
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถพิเศษอย่างเหมาะสม
5. ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในการแสวงหาความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี
7. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
8. บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ ใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา มีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมตามจรรยาบรรณ
และมาตรฐานวิชาชีพครู
10. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
วัฒนธรรมองค์กร
องค์กรแห่งเทคโนโลยี ก้าวไปพร้อมกัน

คุณธรรมอัตลักษณ์
วินัย รับผิดชอบ จิตอาสา

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ค่านิยมของสถานศึกษา

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
Personalization Included
More information

● กระทรวงศึกษาธิการ
● สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
● สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4
How to Find us

● Google Engine
● Virtual Classroom Platform
● BPC Education Center
Social Media

● Twitter
● Facebook
● Other
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-311821 อีเมล์: info@banpakchong.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Ⓒ RocketCake Responsive WebEditor 3.2 , Ambiera Soft - พัฒนาระบบโดย:: นายฌานุตม์ อินทสุวรรณ BPC ICT Admin สพป.นครราชสีมา เขต 4, 2563.